Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Komunikace mezi lidmi

Reklamační řád společnosti R.D.Engineering s.r.o.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího – společnosti R.D.Engineering s.r.o., IČO: 60109581, se sídlem Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 5326 („RDE“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího (dále jen „OP“ a „Reklamační řád“).
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje RDE ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka)(„záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).Na žádost kupujícího RDE poskytne záruku písemnou formou (záruční list).
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, RDE v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu RDE zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi zboží váží.

II. DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba dvacet čtyři (24) měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní).
Jde-li o zboží použité, neodpovídá RDE za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělozboží při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede RDE v dokladu o prodeji zbožía dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zbožíprodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
RDE může výše uvedenou zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@rde.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však RDE možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Kupující může zboží reklamovat osobně nebo odeslat poštou na pobočku RDE na adresu: R.D.Engineering s.r.o., Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice (popř. na adresu autorizovaného servisu – viz dále).
Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučuje se přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímuspotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž se doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
RDE negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky RDE neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li RDE u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 a. mechanickým poškozením zboží,
 b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 e. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 f. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 g. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 h. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a RDE výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k reklamě zboží prováděné ze strany RDE nebo obvyklému způsobu užití zboží.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
RDE má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Je-li kupující-spotřebitel, o reklamaci RDE rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady RDE vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třiceti (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímupodnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne uplatnění reklamace.
RDE vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do třiceti (30) dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
Po vyřízení reklamace RDE upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do šedesáti (60) dnů od data podání reklamace) je RDE oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem

V. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životností zboží se rozumí náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. RDE vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
Výše uvedená obvyklá živostnost je RDE vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této živostnosti dovolávat.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a na provozovně (provozovnách) RDE nebo jako dokument na www.rde.cz.
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.