Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Komunikace mezi lidmi

Obchodní podmínky společnosti R.D.Engineering s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky („OP“)dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost R.D.Engineering s.r.o., I ČO: 60109581, se sídlem Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 5326, jako prodávající ( „RDE“) a na straně druhé je kupující („kupující“ a „smlouva“)
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s RDE nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Kupní smlouvou se RDE zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (také jen „zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí RDE kupní cenu.
 4. Tyto OP dále upravují některé smluvní podmínky pro případ, že předmětem smlouvy (resp. smluvního vztahu) mezi RDE a kupujícím je kromě koupě, resp. prodeje zboží též instalace, montáž, demontáž zboží, popř. poskytnutí obdobných služeb (resp. provedení díla) ze strany RDE v souvislosti s kupní smlouvou („služby“). Podmínky poskytování služeb mohou být dále upraveny v samostatných dokumentech, které v takovém případě tvoří součást těchto OP.
 5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy ( čl. II) a Reklamační řád a případně další součásti, na něž tyto OP odkazují, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání (učinění) objednávky.
 6. Obsahuje-li formulář smlouvy (je-li podepisován), popř. objednávka akceptovaná RDE úpravu odlišnou od těchto OP, má taková úprava přednost před úpravou OP a dalších součástí smlouvy.
 7. Jakékoliv smluvní podmínky kupujícího se tímto výslovně vylučují. Takové smluvní podmínky se užijí na vztah založený smlouvou pouze v případě, že je tak ve smlouvě výslovně ujednáno.
 8. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce RDE, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. RDE nebo smluvních partnerů RDE, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

RDE poskytuje před uzavřením smlouvy následující informace:

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, RDE si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od RDE, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu za podmínek těchto OP;

c. RDE neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

d. ceny zboží (a případně i služeb) jsou na webu provozovaném RDE uváděny v četně i bez DPH, v četně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na pobočce RDE na adrese Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice je náklad 0,- Kč;

e. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla RDE.

f. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, které RDE splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli RDE a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě (resp. službě) provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

g. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. zejména prostřednictvím e-shopu – viz níže), náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu RDE;

j. v případě, že spotřebitel má stížnost, může se svou stížností obrátit přímo na RDE, popř. na orgán dohledu nebo státního dozoru (RDE nemá zvláštní orgán k vyřizování stížností);

k. RDE není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce RDE (www.rde.cz) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží („uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu RDE („e-shop“) umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. To platí i v případě, že takové údaje mají charakter osobních údajů kupujícího ve smyslu příslušného zákona.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v p řípadě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Smlouva může být uzavřena následujícím způsobem:
  - podpisem formuláře smlouvy oběma smluvními stranami (využívá-li RDE tento způsob);
  - výslovnou písemnou akceptací objednávky kupujícího ze strany RDE (podrobně viz dále);
  - popř. provedením objednávky ze strany RDE (konkludentní přijetí návrhu smlouvy).
 2. Objednávat je možno následujícími způsoby:
   a. prostřednictvím e-shopu;
   b. písemně (emailem na adrese obchod@rde.cz, faxem, poštou);
   c. osobně na provozovně RDE;
   d. telefonicky.
 3. Objednávka musí obsahovat vždy alespoň tyto náležitosti:
  - specifikaci objednávaného zboží a jeho množství,
  - způsob úhrady kupní ceny zboží, údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 4. Pro objednání zboží, resp. uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu platí zejména tato specifika:
   a. objednávkový formulář může obsahovat i další náležitosti, které je nutné vyplnit (uvést) za účelem dokončení objednávky,
   b. před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky,
   c. objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT A ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné,
   d. za případné chyby při přenosu dat RDE nenese odpovědnost,
   e. prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce,
   f. přílohou potvrzení o obdržení objednávky je aktuální znění OP včetně Reklamačního řádu RDE.
 5. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 6. Potvrzenou objednávku (netýká se e-shopu) RDE doručuje bez zbytečného odkladu kupujícímu, avšak jen na základě jeho písemného požadavku.
 7. RDE je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 9. Nepotvrdí-li prodávající objednávku bez připomínek a učiní v údajích obsažených v objednávce odeslané kupujícím jakoukoliv změnu, jedná se v takovém případě o protinávrh na uzavření smlouvy a smlouva vznikne až dnem doručení bezvýhradného souhlasného vyjádření kupujícího, bude-li toto vyjádření doručeno prodávajícímu do 72 hod od doručení protinávrhu kupujícím (nedohodnou–li se účastníci smlouvy písemně na jiném termínu).
 10. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 ob čanského zákoníku).

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající – společnost RDE:
   a. si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující se tak stane zboží vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny,
   b. odevzdá zboží kupujícímu, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.
   c. RDE splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.
   d. má-li RDE zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, kupujícímu – spotřebiteli odevzdá RDE zboží však až tehdy, jakmile mu zboží předá dopravce.
   e. odevzdá kupujícímu předmět koupě (zboží) v ujednaném množství, jakosti a provedení.
   f. dodá-li větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
   g. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí RDE zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří RDE zboží pro přepravu.
 2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou RDE způsobila porušením své povinnosti.
 4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním RDE umožnila nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže RDE škodu způsobila porušením své povinnosti.
 6. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li smluvní stran v prodlení s takovým placením, kterým je předání zboží podmíněno.

VI. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 1. RDE odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména RDE odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které RDE nebo výrobce popsal nebo které kupující o čekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití RDE uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To se však netýká:
   a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   b. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
   c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
   d. vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Má-li zboží vadu, z níž je RDE zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu
 6. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním zboží od RDE.
 7. Podstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   a. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
   b. na odstranění vady opravou zboží, 
   c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   d. odstoupit od smlouvy.
 8. Kupující sdělí RDE, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu RDE; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li RDE vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 9. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu RDE nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že RDE nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 10. Nepodstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 11. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může RDE dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může RDE odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
 12. Neodstraní-li RDE vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu RDE.
 13. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 14. Při dodání nového zboží vrátí kupující RDE na její náklady zboží původně dodané.
 15. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při v časné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží.
 16. Zárukou za jakost se RDE zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 17. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupenou zboží uvést do provozu někdo jiný než RDE, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 18. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.
 19. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

 1. Veškeré ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za balné, pojištění a dopravné a nákladů na komunikace prostředky na dálku;ceny nezahrnují balné, pojištění a dopravné. Balné, pojistné a dopravné jdou k tíži kupujícího.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, ZÁLOHA NA KUPNÍ CENU

 1. Zboží lze dodat a kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:
   a. Na prodejně RDE (Pardubice)
    - platba v hotovosti při osobním odběru zboží
    - bez přirážek za poštovné a balné
   b. Odeslání zboží na dobírku
    - k ceně objednávky je nutno přičíst částku za poštovné a balné
    - objednávka je odeslána na kupujícím uvedenou dodací adresu (jako Obchodní balík či srovnatelným způsobem), zejména prostřednictvím České pošty, PPL, DHL atd.
    - zboží je předáno kupujícímu po zaplacení celé kupní ceny.
 2. Ceny za dopravu za zboží mohou být blíže specifikovány v dokumentu „Ceny za dopravu“, jenž bude v takovém případě dostupný na webových stránkách.
 3. Při objednávce nad 5000,- K č může vyžadovat RDE uhrazení zálohy až do výše 50% kupní ceny. RDE si dále vyhrazuje právo požadovat tuto zálohu i v případě nestandardní objednávky. V obou případech však musí být kupující nejprve o tomto vyrozuměn, a to buď telefonicky nebo na e-mail uvedený na objednávce.
 4. RDE si vyhrazuje právo dodávku rozdělit nebo plnit postupně po částech. Termín dodání je: 14 dní po potvrzení objednávky ze strany RDE, není-li výslovně dohodnuto jinak. RDE si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody a také v případě, že kupujícím objednané zboží nebude skladem. O případné delší dodací lhůtě či zrušení objednávky ze strany RDE bude kupující neprodleně e-mailem nebo telefonicky informován.
 5. Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 6. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@rde.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou RDE. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však RDE možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem RDE a příslušnými právními předpisy ČR.

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Podmínky poskytování služeb (čl. I odst. 4) je vždy nutné sjednat s RDE individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.
 2. Kupující je povinen poskytnout veškeré informace, podklady, dokumentaci atd. jakož i součinnost nezbytné pro poskytnutí služby a tyto na žádost RDE kdykoliv doplnit, upřesnit nebo vysvětlit.
 3. Kupující-spotřebitel je povinen v objednávce výslovně uvést, zda žádá, aby RDE začala s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 4. Neupravují-li tyto OP či její součásti nebo jiné součásti smlouvy některou otázku výslovně,použijí se pro práva a povinnosti smluvních stran ohledně poskytnutí služeb ustanovení občanského zákoníku týkající provedení díla.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:
   a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese R.D.Engineering s.r.o., Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá RDE bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů (14) od odstoupení od smlouvy, zboží, které od RDE obdržel, a to na své náklady.
 4. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 5. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje RDE pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu RDE spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.
 6. Spotřebitel odpovídá RDE pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu RDE bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od n ěho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, RDE však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží RDE odeslal.
 9. Odstoupení v ostatních případech. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
   a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
   b. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
   c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   d. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí kupující RDE, co ještě vrátit může, a dá RDE náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží v čas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo („osobní údaje“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro marketingové, propagační a reklamníú čely RDE. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem
 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2014 a ruší předchozí znění OP v četně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně (provozovnách) RDE nebo elektronicky na www.rde.cz.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem prvního stupně pro veškeré nároky vyplývající ze smlouvy je obecný soud RDE, nebude-li jím dle příslušných kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů soud jiný.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy částečně nebo úplně neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Místo neplatného či neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a hospodářskému účelu smlouvy.
 4. Je-li kupující podnikatelem, tak se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí. Kupující se dále vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr, obnovení smluvní rovnováhy dle § 1765 občanského zákoníku, resp. kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
 5. Kupující není bez písemného souhlasu RDE oprávněn postoupit tuto smlouvu (ani jakékoliv její části, tj. ani pohledávky) dle § 1895 a násl. občanského zákoníku na třetí subjekty.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 7. Je-li smlouva uzavřena prostřednictvím e-shopu, pak je na straně RDE archivována v elektronické podobě a není přístupná.